Regionaal Landschap Meetjesland vzw

De vzw Regionaal Landschap Meetjesland wil "een draagvlak bekomen inzake natuurbehoud" in het Meetjesland. Een draagvlak bekom je door mensen te informeren, sensibiliseren, laten waarderen van hun Meetjesland, hun streek. Door positieve en zichtbare acties op het terrein waar de mensen bij betrokken zijn.

In het Meetjesland - een typisch cultuurlandschap - zijn de kansen om rond natuurbehoud te werken niet groot. We proberen stapsgewijze en met respect voor alle partners kleine projecten te realiseren die een meerwaarde betekenen voor het Meetjesland.

www.rlm.be

"De vraag naar trage wegen voelen we hier héél goed"

Heel wat Vlaamse Regionale Landschappen zijn lid van de vzw Trage Wegen. We lieten er in de vorige edities van dit e-zine al enkele aan het woord, en nu is het tijd voor het Meetjesland. We hadden een hartelijke babbel met Tom Gorré (zie foto), coördinator educatie bij het Regionaal Landschap.

Hoe is het RL Meetjesland ontstaan? Wat is jullie voornaamste doelstelling?
"Het Regionaal Landschap Meetjesland werd eind 1998 opgericht onder impuls van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en van 5 gemeenten in het noorden van het Meetjesland. Onze voornaamste doelstelling is het creëren van een draagvlak rond natuurbehoud bij de inwoners en bezoekers van het Meetjesland. We doen dat door niet minder dan een 65tal projecten binnen 4 actiedomeinen uit te voeren. Dat zijn natuurbehoud en kleine landschapselementen, streekeigen karakter, natuurgerichte recreatie en recreatief medegebruik en natuureducatie. We zijn in de eerste plaats een natuur- en landschapsforum. Inwoners, lokale besturen en organisaties uit verschillende sectoren komen bij ons met elkaar in contact. Ze wisselen van gedachten en zetten gezamenlijke projecten op. Vernieuwende, concrete voorbeeldacties op het terrein met het oog op het behoud en het versterken van de landschappelijke kwaliteit in het Meetjesland. Dit gebeurt altijd in samenwerking met de 'levende krachten' uit de streek. In april 2007 sloten 5 nieuwe gemeenten zich bij ons aan. Ons werkingsgebied overspant nu nagenoeg het volledige Meetjesland."

Hoe lang is het RL al bezig met trage wegen en hoe is dat gekomen?
"De eerste jaren na de oprichting werkten we af en toe aan de landschappelijke kwaliteit van en rond trage wegen in het Meetjesland, meestal op vraag van gemeentebesturen. Het ging toen om plantacties langs wegen, eenmalig achterstallig onderhoud of het meehelpen uitwerken van fiets- en wandelkaarten en -evenementen. Sinds 2004 konden we dankzij het Europees Interreg 3-project URBAL (www.urbaldevelopment.com) meer tijd en middelen investeren in trage wegen. Dat leidde onder meer tot een studiedag rond het thema voor een gemengd publiek van landbouwers, natuurliefhebbers en gemeentebesturen. Op verschillende plaatsen investeerden we verder in het toegankelijk maken en landschappelijk inkleden van trage wegen."

Wat betekent lid zijn van vzw Trage Wegen voor jullie?
"Met ons lidmaatschap willen we aangeven dat we de doelstellingen van vzw Trage wegen onderschrijven. Verder hebben we bij diverse projecten nood aan specifiek advies. Vzw Trage Wegen heeft de afgelopen jaren heel wat kennis opgebouwd rond dit thema en is voor ons het eerste aanspreekpunt. Ook bij de conceptontwikkeling van nieuwe projecten vragen we vaak inbreng en expertise vanuit vzw Trage Wegen. We hopen in de toekomst die samenwerking nog te versterken."

Hoe is het gesteld met de trage wegen in het Meetjesland?
"Zoals overal in Vlaanderen staan trage wegen zeer sterk onder druk. Deze historische, veilige en landschappelijk belangrijke verbindingen verdwijnen nog regelmatig. Sedert enkele jaren lijkt het tij te keren en is er verhoogde aandacht voor trage wegen op Vlaams niveau. Ook in het Meetjesland ervaren we een steeds groeiende vraag vanuit de gemeentebesturen om bijvoorbeeld een intergemeentelijke werking rond trage wegen op te zetten. Vaak komen er adviesvragen binnen over de concrete aanpak van knelpunten in de gemeenten. Regionaal Landschap Meetjesland ondersteunt de gemeentebesturen bij de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid rond trage wegen. Volgend jaar willen we starten met een intergemeentelijk trage-wegenplan. We proberen hiervoor ondermeer in te schrijven op een aantal Europese programma's."

Vinden jullie het een taak mensen enthousiast te maken voor trage wegen?
"We geloven dat concrete zichtbare realisaties op het terrein zeer belangrijk zijn. En toch zijn het maar druppels op een hete plaat. Het is als kleine vzw noodzakelijk -maar daarom niet eenvoudiger- om inwoners, organisaties én gemeentebesturen enthousiast te maken. Hen kritisch leren omgaan met deze materie. Alleen zo kunnen ze zelf in samenwerking en met onze ondersteuning gefundeerde en verantwoorde beslissingen nemen. Concrete zaken op het terrein realiseren. Om het met de woorden van J. Colruyt te zeggen: 'Wie hard werkt telt op, wie samen werkt vermenigvuldigt'"

Een mooi motto om af te sluiten! Succes alvast in het Meetjesland en bedankt voor dit verhelderende gesprek.

Meer info:
Regionaal Landschap Meetjesland vzw - Tom Gorré, 050 70 00 42 ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

  • K2_WedPMCESTE_September+0200RSepPMCEST_1C3 Vraag van de maand: hoe verloopt de aanmaak, wijziging of opheffing van een gemeentelijk rooilijnplan (deel 3: de geïntegreerde procedure)?

    De tijd gaat snel: het Gemeentewegendecreet blies intussen zijn eerste verjaardagskaarsje uit. Op 1 september 2019 veranderden de regels die van toepassing zijn op trage wegen ingrijpend. > Eerder legden we al uitdat de grenzen van elke gemeenteweg bepaald worden door de rooilijnen ervan en dat die rooilijnen worden vastgesteld en gewijzigd door het aannemen van rooilijnplannen. Dat kan door het volgen van > de autonome procedure, maar dergelijke wijzigingen kunnen ook worden geïntegreerd in een omgevingsvergunning. We spreken daarom van > de geïntegreerde procedure, maar hoe verloopt die nu precies?

  • K2_TuePMCESTE_September+0200RSepPMCEST_1C3 Fijner fietsen in Brussel met de BikeNodes

    Fietsen in Brussel zit in de lift. Dankzij zo'n 40 km nieuwe fietspaden, dankzij de vele campagnes. En nu is er ook een app die fietsers helpt om fijne routes te vinden. De app BikeNode verzamelt meer dan 250 km aan fietsroutes, in, door en naar onze hoofdstad. Tijdens de lockdown bleek al dat er maar weinig uitgestippelde fietsroutes zijn in Brussel. En een systeem als de fietsknooppunten bestond er evenmin.

Volledig nieuwsoverzicht