Vacature W~LK BRUSSEL / Offre d'emploi W~LK BRUXELLES

[NL][FR]

Vacature

--- mei 2020 ---

W~LK BRUSSEL

zoekt 1 coördinator

Nabijheidsstad, klimaatwijken, walkability … voetgangers verschijnen meer en meer als gangmakers voor de stad van morgen.

Als coördinator geef je mee gestalte aan een Brussels platform voor voetgangers dat medio 2020 wordt opgericht. Het platform – met werktitel W~LK – ontwikkelt zich de komende jaren tot info- en steunpunt, beweging en pleitbezorger voor wandelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Gewestelijk Mobiliteitsplan Good Move wil actieve mobiliteit stimuleren. Het platform W~LK sluit aan bij deze dynamiek, werkt adviezen uit en ondersteunt beleidsinspanningen die voetgangers centraal plaatsen. Daarbij is er aandacht voor synergie met diverse stedelijke uitdagingen en programma’s (gezondheid, klimaat, groenblauwe netwerk, publieke ruimte, cultuur, enz.).

Het platform W~LK richt zich zowel op burgers, overheden als diverse organisaties. Het ontwikkelt niet alleen strategieën voor een optimale voetgangersinfrastructuur; het brengt ook een gemeenschap of netwerk rond wandelen op de been. Het fungeert daarbij als info- en steunpunt: het steunt initiatieven van voetgangers, treedt op als spreekbuis, faciliteert participatie en stelt activiteiten voor.

Het platform W~LK is een gezamenlijk initiatief van Trage Wegen (NL)[1] en Tous à Pied (FR)[2]: twee Belgische organisaties die beschikken over expertise inzake voetgangersbeleid en in het verleden projecten ontplooiden in Brussel.

Taken

Als coördinator ben je verantwoordelijk voor het algemene beheer van het platform W~LK. Je coördineert en stroomlijnt haar inhoudelijke, zakelijke en administratieve processen. Je wordt daarbij ondersteund en gestuurd door Trage Wegen en Tous à Pied. Daarnaast realiseer je samen met collega’s de kerntaken van het platform: kennismanagement, advieswerking, procesbegeleiding, beleidsbeïnvloeding, organisatie van activiteiten, campagnes, proeftuinen e.d.

In een pioniersfase preciseer je – in nauwe samenspraak met Trage Wegen en Tous à Pied – de modaliteiten, werkprocessen en koers van het platform. Deze elementaire organisatieontwikkeling omvat o.a. de volgende taken:

-        Ontwikkelen van een organische structuur voor het platform;

-        Bepalen van een werkdynamiek voor een klein platformteam (ca. 3 personen);

-        Definiëren en in de praktijk brengen van primaire, sturende en ondersteunende werkprocessen;

-        Scherpstellen van de platformvisie, ontwikkelen van een grafische huisstijl en positioneren van het platform in het Brussels mobiliteits(midden)veld;

-        Afstemmen met subsidiërende overheden en diverse andere relevante actoren;

-        Opmaken subsidiedossiers en budgetprospectie;

-        Openen van een kantoor in Brussel;

-        …

Profiel

-        Je hebt bij voorkeur een masterdiploma en coördinerende werkervaring;

-        Je bent perfect tweetalig Nederlands – Frans;

-        Je neemt initiatief, bent ondernemend en weet een nieuwe organisatie uit te bouwen en te dragen;

-        Je hebt sterke sociale vaardigheden en je bent een netwerker die Brusselaars kan enthousiasmeren rond voetgangersbeleid en wandelen in de stad;

-        Je bent organisatorisch sterk, werkt resultaatgericht en kan goed plannen, prioriteiten stellen en vlot inspelen op kansen en knelpunten;

-        Je werkt efficiënt zelfstandig en in team; je kan mensen aansturen en komt tot gedragen beslissingen;

-        Je hebt kennis van of affiniteit met mobiliteit, stedenbouw en openbare ruimte;

-        Je hebt een hart voor Brussel en kent de hoofdstedelijke context (institutioneel, stedenbouwkundig, verenigingsleven, enz.).

Ons aanbod

-        Contract onbepaalde duur;

-        4/5de regeling binnen 35-uren week;

-        Brutoloon volgens barema B1a van het socio-culturele werk (Paritair comité 329) – er wordt rekening gehouden met anciënniteit;

-        Standplaats Brussel;

-        100% vergoeding openbaar vervoer of fietsvergoeding;

-        In eerste instantie werk je in loondienst bij Trage Wegen vzw (met hoofdkantoor in Gent). Het platform W~LK wordt in samenspraak ontwikkeld door de organisaties Trage Wegen en Tous à Pied. Op termijn kan het uitgroeien tot een autonome juridische entiteit. Je werkt aan een uitdagend nieuw platform dat je zowel inhoudelijk als praktisch mee kan vormgeven. De gemotiveerde en interdisciplinaire teams van Trage Wegen en Tous à Pied staan je bij om je ideeën te realiseren en de werking in Brussel uit te bouwen.

Interesse?

Kandidaten sturen een motivatiebrief en CV (in het Nederlands of het Frans) vóór 22 juni 2020 per mail naar Trage Wegen vzw t.a.v Andy Vandevyvere ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) én naar Boris Nasdrovisky ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

 • Sollicitatieproef en -gesprek voor geselecteerde kandidaten: 25 juni 2020.
 • Meer inlichtingen over de functie: Andy Vandevyvere, 09 331 59 20, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Boris Nasdrovisky, 0472 7 840 35, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Indiensttreding: augustus – september 2020 (bespreekbaar)

 [FR] [NL]

 Offre d’emploi

--- Mai 2020 ---

W~LK Bruxelles

cherche 1 coordinatrice/teur

Ville de proximité, ville décarbonée, walkability … les piétons apparaissent comme pionniers de la ville de demain.

En tant que coordinatrice/teur, tu contribues à façonner une plateforme piétonne bruxelloise qui sera mise en place à partir de mi-2020. Dans les années à venir, la plateforme – sous le titre provisoire W~LK – se développera en tant que mouvement citoyen de la marche et centre d’information, de soutien et de plaidoyer dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Le plan de mobilité Good Move vise à stimuler la mobilité active. La plateforme W~LK se rallie à cette dynamique, développe des conseils et soutient les efforts politiques qui favorisent les déplacements à pied. Une attention particulière est portée à la synergie avec différents enjeux et programmes urbains (santé, climat, maillage vert et bleu, espace public, culture, etc.).

La plateforme W~LK s’adresse à la fois aux citoyen.ne.s, aux gouvernements et à une multitude d’organisations. Non seulement elle élabore des stratégies pour une infrastructure piétonne optimale ; elle mobilise également une communauté ou un réseau autour de la marche. Elle soutient les initiatives piétonnes, agit comme porte-parole, facilite la participation et propose des activités.

La plateforme W~LK est une initiative conjointe de Trage Wegen (NL)[1] et Tous à Pied (FR)[2]. Les deux organisations belges ont une expertise en matière de politique piétonne et ont développé des projets à Bruxelles par le passé.

Tâches

En tant que coordinatrice/teur, tu es responsable de la gestion générale de la plateforme W~LK. Tu coordonnes et tu rationalises les processus de gestion et d’administration, tout en étant soutenu.e et dirigé.e par Trage Wegen et Tous à Pied. De plus, ensemble avec des collègues, tu réalises les tâches principales de la plateforme : gestion des connaissances, consultation, accompagnement de projets participatifs, plaidoirie, organisation d’activités, de campagnes, des projets pilotes, etc.

Dans une première phase pionnière, tu précises – en collaboration étroite avec Trage Wegen et Tous à Pied – les modalités, les processus de travail et le cours de la plateforme. Ce développement organisationnel élémentaire comprend, entre autres, les tâches suivantes :

-        Développement d’une structure organique pour la plateforme ;

-        Facilitation d’une dynamique de travail pour une petite équipe de plateforme (+/- 3 personnes) ;

-        Définition et concrétisation de processus organisationnels primaires, de coordination et de soutien ;

-        Affinement de la vision de la plateforme, développement d’une identité graphique et positionnement de la plateforme dans le domaine et le champ associatif de la mobilité bruxelloise ;

-        Concertation avec les autorités subventionnaires et avec différents acteurs concernés ;

-        Rédaction de dossiers de subvention et prospection budgétaire ;

-        Ouverture d’un bureau à Bruxelles ;

-        …

Profil

-        Tu possèdes de préférence un diplôme master et de l’expérience de travail en coordination d’organisation ;

-        Tu es parfaitement bilingue néerlandais – français ;

-        Tu as le sens de l’initiative, tu es entreprenant·e et tu sais développer et porter une nouvelle organisation ;

-        Tu as de solides compétences sociales et tu sais mettre en réseau et enthousiasmer les Bruxellois·es par rapport à la politique piétonne et la marche en ville ;

-        Tu es fort·e sur le plan organisationnel, tu gardes le focus sur les résultats et tu disposes d’une forte capacité de planifier, de fixer des priorités et de réagir rapidement aux opportunités et aux obstacles ;

-        Tu travailles efficacement de manière indépendante et en équipe ; tu peux diriger des personnes et prendre des décisions soutenues ;

-        Tu as une connaissance ou une affinité avec la mobilité, l’urbanisme et l’espace public ;

-        Tu as à cœur la région bruxelloise et tu es familier.ière avec le contexte métropolitain (institutionnel, urbanisme, associations, etc.).

Nous offrons

-        Contrat à durée indéterminée ;

-        temps partiel (80%) ;

-        Salaire brut selon l’échelle B1a du travail socio-culturel (commission paritaire 329) ; l’ancienneté est prise en compte ;

-        Lieu de travail : Bruxelles ;

-        100% remboursement des frais d’abonnement ou une prime vélo ;

-        Dans un premier temps, tu travailles en tant qu’employé·e de Trage Wegen ASBL (dont le siège est à Gand). La plateforme W~LK est développée en concertation par Trage Wegen et Tous à Pied. Au fur et à mesure, elle pourra devenir une entité juridique autonome. Tu travailles donc au sein d’une nouvelle organisation stimulante que tu contribues à façonner toi-même, tant au niveau du contenu qu’au niveau pratique. Les équipes motivées et interdisciplinaires de Trage Wegen et Tous à Pied t’aident à concrétiser tes idées et à déployer les activités à Bruxelles.

Intéressé·e?

Des candidat·e·s envoient avant le 22 juin 2020 une lettre de motivation et un curriculum vitae (en français ou en néerlandais) à Andy Vandevyvere ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) et à Boris Nasdrovisky ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

 • Les candidatures retenues feront l’objet d’un test et d’une interview le 25 juin 2020.
 • Pour plus de renseignements sur la fonction, n’hésitez pas à prendre contact avec Andy Vandevyvere, 09 331 59 20, - Boris Nasdrovisky, 0472 7 840 35,
 • Début du contrat: aout –septembre 2020 (à négocier).

 


[1] www.tragewegen.be – Nieuwe website in opbouw / Nouveau site en construction..

[2]www.tousapied.be

 

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

 • K2_WedPMCESTE_September+0200RSepPMCEST_1C3 Vraag van de maand: hoe verloopt de aanmaak, wijziging of opheffing van een gemeentelijk rooilijnplan (deel 3: de geïntegreerde procedure)?

  De tijd gaat snel: het Gemeentewegendecreet blies intussen zijn eerste verjaardagskaarsje uit. Op 1 september 2019 veranderden de regels die van toepassing zijn op trage wegen ingrijpend. > Eerder legden we al uitdat de grenzen van elke gemeenteweg bepaald worden door de rooilijnen ervan en dat die rooilijnen worden vastgesteld en gewijzigd door het aannemen van rooilijnplannen. Dat kan door het volgen van > de autonome procedure, maar dergelijke wijzigingen kunnen ook worden geïntegreerd in een omgevingsvergunning. We spreken daarom van > de geïntegreerde procedure, maar hoe verloopt die nu precies?

 • K2_TuePMCESTE_September+0200RSepPMCEST_1C3 Fijner fietsen in Brussel met de BikeNodes

  Fietsen in Brussel zit in de lift. Dankzij zo'n 40 km nieuwe fietspaden, dankzij de vele campagnes. En nu is er ook een app die fietsers helpt om fijne routes te vinden. De app BikeNode verzamelt meer dan 250 km aan fietsroutes, in, door en naar onze hoofdstad. Tijdens de lockdown bleek al dat er maar weinig uitgestippelde fietsroutes zijn in Brussel. En een systeem als de fietsknooppunten bestond er evenmin.

Volledig nieuwsoverzicht