Parallelle sessies / Interactieve workshops

Trage Wegen wil en kan haar toekomstvisie niet in isolement realiseren. De zeven parallelle sessies brachten diverse mensen en partners samen: leken en professionals; stakeholders en gebruikers; denkers, dromers en doeners. De sessies fungeerden als real time broedplaatsen voor de toekomstige werking van Trage Wegen. Deelnemers bogen zich over een aantal concrete topics, vraagstellingen of projectideeën. Er werd gewerkt in de richting van concrete acties, pertinente oplossingen, eigentijdse diensten, wervende concepten, tastbare prototypes, enz. Co-creatie primeerde op kennisverwerving. Elke sessie werd gefaciliteerd door een medewerker van Trage Wegen. Alle deelnemers werden beschouwd als 'compagnons de route'. Twee sessies speelden zich buiten af, in de (semi-)publieke ruimte van Antwerpen (Mapping en Walkshop).

Ontwerp / Trage ruimten – trage wegen en hun omgeving verbeelden

OntwerpHoe kunnen we trage wegen ontwerpen? Wat betekent de ruimte vertragen? De workshop Ontwerp beschouwt het perspectief van de ruimtegebruiker in relatie tot zijn onmiddellijke omgeving als een sterke ontwerptool. Meer bepaald het voetgangersperspectief laat toe trage wegen te ontwerpen op basis van verplaatsingspatronen, ritmes, ontmoetingen, details en verhalen. De leesbaarheid en identiteit van een ruimte worden immers het sterkst beleefd door de wandelaar. De schaal van de voetganger maakt de impact van beslissingen op planningsniveau zichtbaar. Deelnemers aan de workshop gaan vanuit eigen ervaringen op zoek naar dit specifieke perspectief. Hoe kan dit standpunt bijdragen tot het ontwerp van trage ruimtes? Of tot een intensere beleving van de omgeving? Hoe kunnen we diverse plekken binden aan de zijlijnen van een pad of weg? En hoe kunnen we de gebouwde omgeving beïnvloeden met 'trage ingrepen/interventies'?

 > Trage ruimten : trage wegen en hun omgeving verbeelden

> Mapping verslag

Logistiek experiment / Voedselstromen en –stroken: trage wegen als belevingsschakels in korte ketens

met dank aan de Plukboerderij Schelle - www.plukboerderij.beTrage wegen passen in landbouwlandschappen. Ze ontsluiten de open ruimte, faciliteren gemengde bedrijfsvoering en zorgen voor ontmoeting tussen producent en consument. De landbouwsector vervelt en speelt in op nieuwe uitdagingen: milieuverantwoorde productiewijzen, korte keten, betrokkenheid van en contact met de consument, leefbaarheid op het platteland, enz. Welke rol spelen trage wegen in deze transitie? De workshop schuift trage wegen naar voren als belangrijke schakels in korte keten afzetsystemen. Welke koppelingen zijn mogelijk met fietskoeriers, slimme stadsdistributie, elektrische mobiliteit, micro-freight-on-demand, ... ? Hoe zetten wij een duurzame ketenmobiliteit in gang? Naast schakels in korte ketens kunnen trage wegen ook als betekenisvolle plekken voor voedselbeleving fungeren. Denk maar aan fruitbomen en sneukelhagen in de wegberm, moestuinen en voedselbosjes die aantakken op het netwerk, ontmoetingsplaatsen langs trage wegen waar producenten en consumenten samen producten verwerken, enz.

Trage wegen appMapping / Trage wegen op kaart – open source mapping party en live voorstelling van de resultaten

Goed kaartmateriaal is onontbeerlijk om fietsers en wandelaars op weg te helpen en het netwerk van paden en wegjes te optimaliseren. Meer dan tien jaar al werkt Trage Wegen samen met lokale en bovenlokale besturen aan een duidelijk en actueel overzicht van alle trage wegen. Terreinkennis is daarbij essentieel. Door trage wegen ter plekke te verkennen, worden kansen en knelpunten zichtbaar. Vandaag sleutelt Trage Wegen aan een digitale inventarisatiemethode. We leggen de laatste hand aan de tragewegen-app. Daarnaast gaan we op zoek naar mogelijkheden om (tegelijk) nuttige locaties of bezienswaardigheden (POI's of 'points of interest') aan te duiden in OpenStreetMap. Deelnemers aan de workshop Mapping gaan op stap langs trage wegen in Antwerpen om deze methodes uit te proberen. De sessie wordt afgesloten met een discussie over de mogelijkheden van digitale gegevensverzameling, gekaderd door iMinds, het knooppunt voor digitaal onderzoek en ondernemerschap in Vlaanderen.


Instrumentarium / Slimme oplossingen voor commons en vernieuwend landgebruik

Landed Commons - www.theindigoproject.euNaar een voorzichtige schatting liggen er meer dan 25.000 kilometer trage wegen in Vlaanderen. Kan dit levendige en fijnmazige netwerk bruggen slaan tussen gebruikers, overheden en landeigenaars? Hoe kunnen er op de knopen van paden en wegen nieuwsoortige gemene gronden ontstaan? De workshop Instrumentarium verkent slimme praktijken van vernieuwend landgebruik, meervoudig ruimtegebruik en medebeheer. We onderzoeken situaties waarbij grote percelen van eigenaar wisselen en potentie ontstaat om maatschappelijke meerwaarde te creëren. We bekijken hoe restruimten en onderbenutte gronden kunnen gebruikt worden om de doorsteekbaarheid van steden en gemeenten te vergroten. We observeren dynamieken waarbij wandelaars evolueren tot 'wegspotters', medebeheerders van hun omgeving eerder dan passieve toeschouwers. We identificeren ingrediënten die de commons op, langs en over trage wegen kansen bieden en concretiseren. Zetten we zo stilaan een nieuw ruimtelijk contract voor gemeengoed op de kaart met trage wegen als ruggengraat?

Meerwaarde / Waar voor ons net? Klimaatadaptatie, ecosysteemdiensten en trage wegen

dank aan onweer-online.beOns leefmilieu staat onder druk. Elke dag verliest Vlaanderen zes hectaren open ruimte. Habitats verdwijnen, versnipperen en verarmen. Stelselmatige verharding maakt van onze steden hitte-eilanden terwijl buitengebieden kampen met meer en ergere wateroverlast. Toenemend autoverkeer jaagt fijnstofwaarden de hoogte in. Datzelfde Vlaanderen is dooraderd met een netwerk van honderden kilometers aan trage wegen. Breed, smal, verhard, onverhard, halfverhard; met grasbermen, houtkanten, bomenrijen of goed onderhouden perkjes. In de workshop Meerwaarde brengen we de ecosysteemdiensten van trage wegen in kaart. Kunnen slim ingerichte trage wegen bijdragen aan stadskoeling? Kunnen houtkanten de impact van fijn stof verminderen? In welke mate hebben trage wegen een positieve impact op de biodiversiteit in steden of intensieve landbouwgebieden? Welke mechanismen zijn nodig om energieopwekking uit bermmaaisel of snoeihout rendabel te maken? En hoe kunnen we de meerwaarde van trage wegen meten op het vlak van recreatie, vestigingsplaatsaantrekkelijkheid of gezondheid?

Doe-het-zelf / Maak je weg, vertraag de baan - Trage wegen en participatief design

ToekomststraatVan infoavond tot co-creatie, van enquête tot social design: de methodieken en processen van inspraak zijn de laatste jaren sterk geëvolueerd. Ook de betrokkenheid van mensen bij de trage wegen in hun buurt neemt nieuwe vormen aan. Her en der wordt geëxperimenteerd met burgerinitiatieven, vormen van medebeheer en interactief beleid. In de workshop Doe-het-zelf onderzoeken wij nieuwe, maar ook doortimmerde manieren om de expertise, de wensen en het enthousiasme van burgers te waarderen en te vertolken. Wat kunnen bewoners en gebruikers zelf doen om het tragewegenweefsel te versterken? Wat hebben ze daarvoor nodig? Welke rol spelen diverse overheden? Hoe kunnen beleidsmakers participatie vormgeven of initiatieven ondersteunen? En wat als Jan met de pet zijn kat stuurt bij essentiële beleidsbeslissingen? Kortom: zoek mee naar initiatieven en werkvormen die mensen prikkelen om mee vorm te geven aan de omgeving en het landschap van morgen.

Walkshop / Ruienwandeling: Op verkenning in de Antwerpse underground

Ruien - www.vizitantwerpen.beOnder begeleiding van een gids van de vzw Visit Antwerpen verkent deze Walkshop de voormalige grachten en riolen van Antwerpen. Deze 'ruien' werden tussen de zeventiende en de negentiende eeuw overwelfd, waren lange tijd afgesloten voor het publiek, maar zijn vandaag gedeeltelijk te bezoeken. Al vanaf de middeleeuwen beschikt Antwerpen over een uitgekiend net van waterwegen: de ruien, vlieten en vesten. Oorspronkelijk gegraven als verdedigingsgordel, werden ze vervolgens gebruikt als binnenhaven en systeem voor watervoorziening. Eeuwen later dienden die oude stadskanalen als riool en werden de ruien overwelfd. Zo verdween dit unieke stukje erfgoed uit het stadsbeeld en uit het geheugen. Vandaag spiegelen de oude gewelven, fundamenten, bruggen en sluizen de historische stadskern boven het hoofd van de bezoeker. Een kijkje in de onderbuik van de stad dus, met tal van interessante weetjes en geheimzinnige anekdotes. In de buurt van de Winkelhaak nemen deelnemers aan deze Walkshop de tram naar het Ruihuis dichtbij de Schelde – daar start de eigenlijke ruienwandeling.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.