Verklarende woordenlijst


aangelande

Eigenaar van een stuk land dat aan een weg, dijk of rivier grenst

aanhorigheden

(weg~)

Het geheel van mobiele en vaste toebehoren van de wegenis, waarvan de bestemming niet noodzakelijk bedoeld is om de doorgang van het publiek te verzekeren, maar waarvan de functie verband houdt met hun ligging op het domein van de wegenis en waarvan ze dus integraal deel van uitmaken. Meerbepaald: trottoirs, bermen, grachten, taluds, bewegwijzering, pic-nicplaatsen, goten, beplantingen, ...

aanleg

(van wegenis)

Administratieve wijze om een terrein, waar vroeger geen weg bestond, te affecteren als weg en als dusdanig te gaan inrichten om zo gebruikt te worden.

aanlooproute

Route die aansluiting maakt van een vertrekplaats (bv. een station) met een lusvormige recreatieve route.

aardeweg

Een openbare weg, breder dan een voetweg, die niet is uitgerust voor het voertuigenverkeer in het algemeen (Wegcode, 1/12/1975, art.2.6)

affectatie

(~ tot de wegenis)

Opname van een weg in het publieke domein. Hiervoor neemt de bevoegde overheid een beslissing, maar de affectatie kan ook stilzwijgend gebeuren door een openbaar gebruik van de weg door het publiek.

afpaling

Het vastleggen van de scheidingslijn tussen de weg en de aanpalende gronden, middels palen of stenen met vierkante kop, met een lengte van minstens 60 cm, middels tussenkomst van een landmeter.

afschaffing

(~ van een buurtweg)

Procedure voorzien binnen de Wet op de Buurtwegen om de bestemming als openbare weg van wegen die in de atlas der buurtwegen staan te schrappen.

Atlas der Buurtwegen

Officiële leggers waarop de buurtwegenis is weergegeven. De atlas werd opgemaakt voor alle toenmalige gemeenten van het Koninkrijk België, in de periode 1842-1845. De atlassen geven in overzichtskaarten, detailkaarten en tabellen alle buurtwegen weer, zowel deze waarvan de zate in volle eigendom is van de gemeente, als deze waarop een openbare erfdienstbaarheid van overgang op rust. De gemeente draagt de onderhoudsplicht van al deze wegen.

balustrade

Een balustrade (ook borstwering genoemd) verhindert dat een (weg)gebruiker ergens onderdoor of tussendoor kan.

berm

Onderdeel van de weg in de vorm van een langwerpige strook die zich uitstrekt aan de uiterste zijde van de weg.

bestrijking

(~ van een weg) De bestrijking van een weg is een procedé waarbij er op een stabiele fundering een kleeflaag bitumen wordt aangebracht, waarna er een dunne laag granulaat van variabele samenstelling op aangebracht wordt, die zo 'verlijmd' wordt tot toplaag.

Biologische Waarderingskaart

De Biologische Waarderingskaart (BWK) is de enige gebiedsbedekkende inventaris van het biologische milieu en het meest gedetailleerde overzicht van het grondgebruik. Deze kaart geeft ondermeer aan hoe biologisch waardevol een bepaald perceel is. Hiervoor is op een vrij uniforme wijze het hele Vlaamse gewest geïnventariseerd en geëvalueerd, waarbij het grondgebruik, de plantengroei en de kleine landschapselementen zijn opgenomen. Er is ook een landschapsecologische analyse uitgevoerd bij deze inventarisatie, waarbij ondermeer reliëf, bodem, waterlopen en landschap zijn geanalyseerd.

bosgroep

Een bosgroep is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen zowel openbare als privé boseigenaars. Door die samenwerking tracht het Agentschap voor Natuur en Bos een antwoord te geven op de problemen die de versnippering van het bos met zich meebrengt. Bosgroepen bieden een uitgebreide dienstverlening aan die de vele boseigenaars helpt bij het beheren van hun bossen.

bosweg

In art. 4, 9° van het Bosdecreet wordt verstaan onder bosweg: “alle wegen of gedeelten van wegen gelegen in het bos, met uitzondering van de openbare wegen die ingericht zijn voor het gewone, gemotoriseerde verkeer en die in hoofdzaak bestemd zijn als doorgangsweg. Paden waarop slechts één voetganger tegelijkertijd kan passeren worden niet als boswegen beschouwd, tenzij ze deel uitmaken van het toegankelijke wegennet opgenomen in het beheerplan of in het toegankelijkheidsreglement zoals bepaald in artikel 12 van dit decreet.”

bouwvrije zone

Strook tussen de rooilijn en de bouwlijn, waarachter door particulieren gebouwen mogen worden opgetrokken. Naast buurtwegen gelden specifieke breedtes voor bouwvrije stroken. Deze breedtes worden opgegeven in de provinciale reglementen der buurtwegen.

brandgang

De brede gangen, zoals je die tegenkomt in productiebossen worden ook brandgangen genoemd. Een brandgang heeft als doel om de voortgang van de brand enigszins te vertragen. Het vuur heeft namelijk iets meer tijd nodig om van blok tot blok te geraken. Brandgangen worden soms verward met boswegen, maar hebben dus niks met wegen op zich te maken.

buurtweg

Een openbare weg, gekenmerkt door de inschrijving ervan in de atlas der buurtwegen of door de erkenning van de weg als buurtweg achteraf.

~ van groot verkeer: een gemeentegrensoverschrijdende buurtweg, die door de Koning (heden: de Vlaamse regering) een dergelijk statuut kan worden gegeven na het advies van de gemeenteraden en de provinciale deputatie.

Zie ook: Wet op de Buurtwegen

buurweg

Een in gemeenschap gebrachte particuliere strook grond door minstens 2 eigenaars van aanpalende gronden die afzonderlijk geen uitweg hebben tot de openbare weg om aldus samen hiervan gebruik te maken om de openbare weg te bereiken.

Zie ook: losweg, exploitatieweg

conventionele erfdienstbaarheid van overgang

Een bij overeenkomst tussen instemmende partijen gevestigde erfdienstbaarheid, waarbij de overgang wordt verleend aan één of meerdere partijen.

Zie ook: privaatrechtelijke erfdienstbaarheid van overgang

desaffectatie

(~ van de wegenis)

Expliciete beslissing van de bevoegde overheid waarbij deze een weg of een wegdeel onttrekt aan het openbaar domein

domeinbos

Een domeinbos is een bos dat wordt beheerd door het Agentschap Natuur en Bos, dat deel uitmaakt van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie. Bij het beheer worden de criteria duurzaam bosbeheer gevolgd. Via die criteria tracht men de verschillende functies van het bos met elkaar te verzoenen.

erkenning

(~ als buurtweg)

Een administratieve handeling waarbij de overheid om een weg te behouden vaststelt dat deze dient tot het openbaar verkeer. De uiteindelijke beslissing om een weg als buurtweg te erkennen wordt genomen door de provinciale Deputatie, vaak op verzoek van de gemeente. Het gevolg van de erkenning is een titel voor “verkorte verkrijgende verjaring”.

exploitatieweg

Een in gemeenschap gebrachte particuliere strook grond door minstens 2 eigenaars van aanpalende gronden die afzonderlijk geen uitweg hebben tot de openbare weg om aldus samen hiervan gebruik te maken om de openbare weg te bereiken.

Zie ook: buurweg, losweg

feitelijke openbare weg

Elke weg die geen buurtweg is, waarop een openbare erfdienstbaarheid van overgang rust. De gemeente is wegbeheerder van de feitelijke openbare wegen.

Zie ook: onbenoemde openbare wegenis

Ferrariskaart

De kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, beter gekend als de 'Ferraris kaart' werd opgemaakt in de periode 1771-1778, op initiatief van Graaf de Ferraris, en beslaat nagenoeg volledig België en het Groothertogdom-Luxemburg. Het is ook de eerste kaart in onze streken die op een bijna uniforme wijze opgenomen werd voor het hele grondgebied. De kaart geeft een goed beeld van het toenmalige landschap en landgebruik en wordt daarom aanzien als een belangrijke leiddraad bij het huidige natuur- en bosbeheer.

gemeenteweg

Elke weg, die geen buurtweg is, maar toch onder het beheer van de gemeente valt.

graafrecht

Vorderen van aarde uit aanpalende eigendommen voor het instandhouden van openbare wegen.

Het graafrecht wordt beschreven in het Veldwetboek (Titel1, H1).

Harmonisch Park- en Groenbeheer

Het Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG) is de beheervisie die het Agentschap voor Natuur en Bos (toen nog de Afdeling Bos en Groen) in 1998 heeft opgesteld om parken en openbaar groen op een degelijke en onderbouwde manier te beheren. De bedoeling van deze beheervisie is om parken en openbaar groen zo te beheren dat de veelzijdigheid van deze stukjes natuur in de verstedelijkte omgeving niet verloren gaat. Het beheer van een park is een evenwichtsoefening waarbij zowel aandacht moet gaan naar de wensen van de bezoeker als naar de nodige zorg voor de natuur en het milieu. HPG is een manier om er voor te zorgen dat alle functies van parken en openbaar groen zo optimaal mogelijk verweven worden. Momenteel wordt HPG toegepast in alle parken en het openbaar groen in eigendom van het Vlaamse Gewest. Maar ook voor veel steden en gemeenten is HPG dé leidraad geworden voor hun park- en groenbeheer.

hoofdwegen

(of Hoofdwegenis)

Het geheel aan wegen die worden beheerd door het Vlaams gewest (Autostrades, gewestwegen) of door de provincies (provinciewegen). In Wallonië valt het RAVeL (autonome netwerk van trage wegen) ook onder de hoofdwegen.

inert

(~ materiaal) Een materiaal wordt inert genoemd wanneer het niet of beperkt reageert met andere stoffen, bijvoorbeeld in het kader van verwering van granulaten (oplossing van zoutverbindingen door water).

jaagpad

Pad langs kanalen of bevaarbare waterlopen dat bestemd is voor de “jaagdienst”, het trekken van schepen of vlotten. De jaagdienst gebeurde soms met de hand, en later veelal te paard.

kleine wegen

(ook kleine wegenis)

Kleine wegen zijn de wegen welke onder het rechtstreeks en onmiddellijke beheer van de gemeente zijn geplaatst. Het zijn de wegen die niet in de door het KB van 25 juli 1816 vastgestelde lijst met hoofdverbindingswegen van het Rijk (Koninkrijk der Nederlanden) voorkomen en die sedertdien noch door de Staat (nu Vlaams Gewest), noch door de provincie aangelegd werden.

Trage wegen, behalve het Waalse RAVel-netwerk, zijn allemaal kleine wegen.

knuppelpad

Een knuppelpad (ook houtpad, knuppeldam, knuppelbrug, knuppelweg, paaltjesweg) is een (verhoogd) pad dat is aangelegd door een moerasachtig terrein, zodat dit zonder problemen kan worden overgestoken. Knuppelpaden bestaan uit tegen elkaar, dwars op het pad, gelegde dikke takken of (dunne) boomstronken (ook wel knuppels genaamd) of houten paaltjes. Het pad is het beste te vergelijken met een brug, zij het dat het geen of nauwelijks fundering heeft en op de grond ligt.

legger

Andere term voor 'kaart' of 'atlas'. In het geval van trage wegen vaak gebruikt als synoniem voor de Atlas der Buurtwegen.

Zie ook: Atlas der Buurtwegen

losweg

Een in gemeenschap gebrachte particuliere strook grond door minstens 2 eigenaars van aanpalende gronden die afzonderlijk geen uitweg hebben tot de openbare weg om aldus samen hiervan gebruik te maken om de openbare weg te bereiken.

Zie ook: buurweg, exploitatieweg

militaire weg

In beginsel gaat het om private wegen, soms opengesteld voor openbaar gebruik. Vaak werden deze militaire wegen verkocht of quasi kostenloos overgedragen aan de gemeente. Vanaf dat moment zijn het gewone openbare gemeentewegen.

noodweg

Een wettelijk recht op uitweg naar de openbare weg bij de insluiting van een perceel. Het betreft een “wettelijke” erfdienstbaarheid die wordt geregeld door art. 682 tot 685 van het Burgerlijk Wetboek.

Zie ook: recht van uitweg

om niet

(toekenning ~)

Kostenloze toekenning

onbenoemde wegenis

Elke weg die geen buurtweg is, waarop een openbare erfdienstbaarheid van overgang rust. De gemeente is wegbeheerder van de onbenoemde wegenis.

Zie ook: feitelijke openbare weg

ontstaan

(van wegenis)

- vanzelf: indien de weg al zolang als denkbaar bestaat en als dusdanig gebruikt wordt;
- door verjaring na 30-jaar openbaar gebruik;
- door een formele beslissing van de overheid (zie ook: aanleg van wegenis);
- door handelingen van derden, bijvoorbeeld wegenis in verkavelingen.

openbaar domein

Er bestaat geen wettelijke definitie voor “openbaar domein”. Er moet worden gekeken naar rechtsleer en rechtspraak. Volgens het Hof van Cassatie vallen “alle overheidsgoederen die hetzij door een uitdrukkelijke, hetzij door een impliciete beslissing van de bevoegde overheid (formeel element) bestemd worden voor het gebruik door allen, zonder onderscheid des persoons (materieel element)” binnen het openbaar domein zijn.

openbare erfdienstbaarheid van overgang

Een recht van overgang over een particuliere eigendom als erfdienstbaarheid van openbaar nut voor alle inwoners en belanghebbenden. Deze erfdienstbaarheid ontstaat door verjaring. Veel voetwegen die ingeschreven staan in de atlas der buurtwegen lopen over particuliere grond, het publiek beschikt er over een openbare erfdienstbaarheid van doorgang.

Zie ook: publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van overgang

openbare weg

Geen enkele wet omschrijft klaar en duidelijk het begrip "openbare weg", wat heeft geleid tot veel rechtspraak en rechtsleer waarop wordt teruggevallen.

Eerst en vooral wordt er een onderscheid gemaakt tussen het begrip 'openbare weg' in de verkeersreglementering (de wegcode) en in het administratief recht (waartoe de rechtsregels betreffende het beheer van wegen behoren).

In het kader van de verkeersreglementering is een openbare weg "elke weg die tot het openbaar verkeer te land voor iedereen openstaat". Met andere woorden, daar waar het publiek verkeer de mogelijkheid heeft deze te gebruiken. Dit begrip bepaalt in principe het toepassingsgebied van het verkeersreglement.

In het kader van het administratief recht wordt onder openbare weg verstaan: "elke weg die een bestemming tot openbaar gebruik heeft gekregen". Ze omvatten dus alle voor het openbaar verkeer bestemde verbindingswegen.

paalkamperen

Tijdelijke kampeerplaats langs de kant van de weg of in daartoe speciaal afgebakende zones.

Zie ook: bivak

particuliere weg

Een weg is particulier indien hij in eigendom toebehoort aan een particulier en indien hij uitsluitend voor particulier gebruik is bestemd.

Zie ook: Private weg

plantrecht

Eigenaars van aan een buurtweg palende erven hebben het recht bomen te planten op de wegberm ongeacht het eigendomsstatuut van de wegberm.

= Bomen zijn eigendom van eigenaars

= Plantrecht kan overgedragen worden of tenietgaan

= Plantrecht is een “aanhorigheid van het eigendomsrecht” van het aanpalende erf

ponton

Een ponton is een drijvend platform dat als voornaamste doel heeft het ondersteunen van datgene wat er op staat of ligt. Dat kan een steiger of een brug zijn of een andere constructie die niet op de bodem van een rivier of andere waterpartij kan worden gefundeerd.

privaatrechtelijke erfdienstbaarheid van overgang

Een bij overeenkomst tussen instemmende partijen gevestigde erfdienstbaarheid, waarbij de overgang wordt verleend aan één of meerdere partijen.

Zie ook: conventionele erfdienstbaarheid van overgang

private weg

Een weg is privaat indien hij in eigendom toebehoort aan een particulier en indien hij uitsluitend voor particulier gebruik is bestemd.

Zie ook: particuliere weg

publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van overgang

Een recht van overgang over een particuliere eigendom als erfdienstbaarheid van openbaar nut voor alle inwoners en belanghebbenden. Deze erfdienstbaarheid ontstaat door verjaring. Veel voetwegen die ingeschreven staan in de atlas der buurtwegen lopen over particuliere grond, het publiek beschikt er over een openbare erfdienstbaarheid van doorgang.

Zie ook: openbare erfdienstbaarheid van overgang

RAVeL

“Réseau Autonome de Voies Lentes”, afzonderlijk netwerk van openbare wegen in Wallonië, bedoeld voor traag verkeer. Deze wegen vallen onder de grote wegen en worden beheerd door het Waals gewest. Het netwerk bestaat hoofdzakelijk uit voormalige trein- en trambeddingen en jaagpaden langs grote rivieren en kanalen.

recht der aangelanden

Het administratief gevolg van het openbare karakter van een weg is dat de aangelanden erlangs over rechten beschikken. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend in zover ze niet in tegenspraak zijn met het openbaar gebruik van de weg door het publiek.

Volgende rechten der aangelanden worden onderscheiden: recht van toegang, recht van uitzicht, recht van licht en lucht en recht van waterafloop.

recht van uitweg

Een wettelijk recht op uitweg naar de openbare weg bij de insluiting van een perceel. Het betreft een “wettelijke” erfdienstbaarheid die wordt geregeld door art. 682 tot 685 van het Burgerlijk Wetboek.

Zie ook: noodweg

rijweg

Deel van de weg, zonder de eventuele trottoirs, bermen of grachten. De rijweg is uitgerust voor het voertuigenverkeer, wat wil zeggen dat ze aangepaste verharding heeft.

risicovolle activiteit

Volgens het Toegankelijkheidsbesluit is een activiteit risicovol indien men de wegen wenst te verlaten (het toegestane gebruik in speel-, honden-, bivak- en vrij toegankelijke zones vormt hierop een uitzondering) en grootschalige activiteiten op de toegankelijke wegen met een verwachte deel-
name vanaf 100 mountainbikers, cyclocrossers of veldrijders; 25 ruiters; 10 menners of mushers.

rooilijn

Grens tussen de geaffecteerde wegbedding, toebehorende aan de openbare weg, en de zates van aangelanden. De rooilijn is dus de scheidingslijn tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen. Soms ook de grens tussen meerdere wegen.

Zie ook: rooilijnendecreet

rooilijnendecreet

(Vlaams Decreet Rooilijnen, 8/05/2009)

Het decretaal kader om nieuwe rooilijnen op te maken. Nieuwe rooilijnen zijn noodzakelijk het het aanleggen of verleggen van trage wegen.Het rooilijnendecreet is echter niet van toepassing op de private bedding van openbare trage wegen.

Zie ook: rooilijn

rooilijnplan

Het grafisch document dat wordt opgemaakt en aangenomen door de overheid om de rooilijn van de openbare weg te bepalen, met het oog op de aanleg, de verbreding of de verlegging van deze weg.

De detailplannen uit de atlassen der buurtwegen gelden als rooilijnplannen. Ook bijzondere plannen van aanleg zijn rooilijnplannen. Ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn geen rooilijnplannen.

ruimingspiste

Ruimingspistes zijn gereserveerde stroken in het bos, met een breedte van 3-4 meter, die aansluiten op het boswegennetwerk. Bij het oogsten van hout rijden machines uitsluitend op deze pistes. Daarbuiten worden kabels of kranen gebruikt om het hout te verplaatsen.

slijtlaag

(~ van een weg) Een slijtlaag, ook wel een oppervlakbehandeling of conserveringslaag genoemd, is een dunne laag gebroken steenslag (split) die met behulp van een kleeflaag van bitumen op een bestaande asfaltverharding gekleefd wordt. Het doel is om scheurtjes en oneffenheden te dichten en daarmee het asfalt te conserveren en te beschermen tegen de weersinvloeden en ultraviolette straling. Scheurtjes kunnen zich vullen met water en bij vorst zet dit water uit en drukt de steentjes waaruit het asfalt ontstaat uit elkaar waardoor het asfalt gaat "rafelen".

sneukelhaag

Een lijnvormige aanplanting van eetbare bessenstruiken. Komt vaak voor langs trage wegen in stedelijke context voor educatieve doeleinden. 

split

Fijne steenslag wordt split genoemd (fracties van 0-7 mm)

spoorbreedte

De breedte van een spoor tussen de wielen van een voertuig

steeg

Smalle straat, een voetweg in stedelijke omgeving

straat

Berijdbare weg die de verbinding verzekert tussen of van en naar bebouwde zones

toegankelijkheidsreglement

Een toegankelijkheidsreglement regelt de toegang van weggebruikers binnen bossen en natuurgebieden. Het reglement maakt deel uit van het beheerplan. Het wordt opgesteld volgens de regels bepaald in het Toegankelijkheidsbesluit (Vl. Reg. 5/12/2008)

tredvegetatie

Op plaatsen waar de bodem is gecompacteerd, vestigt zich een typische tredvegetatie. Dit zijn planten die aangepast zijn aan verstoorde en verdichte bodems met een ongunstige lucht- en waterhuishouding.

Voorbeelden van typische soorten van tredvegetatie zijn Pitrus (Juncus effusus), Ijle zegge (Carex remota), Klein springzaad (Impatiens parviflora) en Waterpeper (Polygonum hydropiper). De aanpassingen van deze plantensoorten zijn o.a. een ondiep wortelstelsel dat actief blijft in relatief zuurstofarme milieucondities. Door de ontwikkeling van een tredvegetatie krijgt de weg of verharding een natuurlijker uitzicht.

verkorte verkrijgende verjaring

(~ van een openbare erfdienstbaarheid van overgang)

Indien een strook grond is ingeschreven in de atlas der buurtwegen, verkrijgt het publiek een recht van overgang over particuliere gronden indien er een 10- of 20-jarig voortdurend en onafgebroken, openbaar en niet-dubbelzinnig gebruik van een strook grond plaats vindt. Het gebruik mag niet berusten op een louter gedogen van de eigenaar.

  • 10 jaar: indien de eigenaar van de grond woont binnen dezelfde omschrijving van het Hof van Beroep waar de weg in kwestie is gelegen;
  • 20 jaar: indien de eigenaar van de grond niet woont binnen dezelfde omschrijving van het Hof van Beroep waar de weg in kwestie is gelegen.

verkrijgende verjaring

(~ van een openbare erfdienstbaarheid van overgang). Het publiek verkrijgt een recht van overgang over particuliere gronden indien er een 30-jarig voortdurend en onafgebroken, openbaar en niet-dubbelzinnig gebruik van een strook grond plaats vindt. Het gebruik mag niet berusten op een louter gedogen van de eigenaar.

verplichtingen van de aangelanden

Zie: wegverplichting

vervreemding

(~ van de wegbedding)

Het volgens de gebruikelijke procedures verkopen van een weg of wegdeel, nadat deze uit het openbaar domein werden geschrapt.

Het vervreemden van een buurtweg gebeurt volgens art. 29 van de Wet op de Buurtwegen. Alvorens een buurtweg kan worden vervreemd, moet deze eerst worden afgeschaft of verlegd.

vlonderpad

Een vlonderpad is een pad dat bestaat uit een constructie die boven het maaiveld ligt, die vaak aangelegd wordt om de recreatieve stromen in vochtige of kwetsbare gebieden te geleiden en de impact daar te verkleinen. Vlonderpaden bestaan uit op elkaar aansluitende (houten) planken, die op een constructie rusten die in de grond verankerd zit. Ze zijn enkel gericht op het gebruik door wandelaars.

voetweg

Smalle openbare weg (vaak smaller dan 1,50 m) waar in regel slechts voetgangers en weggebruikers doorkunnen waarvan hun voertuig niet meer plaats nodig heeft dan de breedte van de weg.

Indien de voetweg in de Atlas der Buurtwegen is opgenomen, valt de voetweg eveneens onder de buurtwegenis.

Zie ook: Sentier

voor het verkeer minder belangrijke openbare wegen

Artikel 13, §1, 6°, Natuurdecreet beschouwt als “voor het verkeer minder belangrijke openbare wegen”: “Alle openbare of gedeelten van openbare wegen liggend in de natuurreservaten of het VEN, met uitzondering van de openbare wegen die ingericht zijn voor het gewone gemotoriseerde verkeer voor zover deze in hoofdzaak bestemd zijn als doorgangsweg.”

Het Natuurdecreet is, wat deze definitie betreft, op zijn minst voor interpretatie vatbaar. Het begrip “openbare weg” lijkt gebruikt te worden in de verkeersreglementaire betekenis van het woord (“voor het verkeer minder belangrijk”). Hier vallen dus alle wegen onder waar het publiek daadwerkelijk gebruik van maakt, maar waar de gemeente niet noodzakelijk wegbeheerder is.

De parlementaire voorbereiding bevestigt deze hypothese: “Met de toegevoegde bepaling wordt op het federale terrein van de politie over het wegverkeer getreden, waartoe behoort het uitvaardigen van de regels die de openbare weg definiëren, …”  Hier kan dus slechts een openbare weg in verkeersreglementaire zin bedoeld worden.

Verder lezen we: “… Een weg waar het publiek wordt toegelaten en waar publiek verkeer daadwerkelijk plaats grijpt, die tevens voldoende breed voor auto’s, doch niet verhard is, kan wel beschouwd worden als ingericht voor een bijzondere categorie van het gemotoriseerde verkeer, nl. de alle terreinwagens, doch is niet ingericht voor het gewone gemotoriseerde verkeer. Bijgevolg valt die weg binnen het toepassingsgebied van de nieuwe bepaling.”  Ook hier kan slechts een openbare weg in verkeersreglementaire zin bedoeld worden, waar het criterium “publiek verkeer dat daadwerkelijk plaatsgrijpt” het onderscheid maakt.

Het voorstel vermeldt expliciet: “Eén gemeenschappelijke reglementering van de toegankelijkheid wordt dan mogelijk met éénzelfde bebordingssysteem voor alle paden, ook indien het om ingedeelde openbare wegen gaat, uiteraard slechts voor zover zij voor het verkeer minder belangrijk zijn (voornamelijk zal het om voetwegen gaan, soms om andere buurtwegen en zeer uitzonderlijk om een gemeenteweg)”.  Aan de hand van de voorbeelden kan men afleiden dat men met de “ingedeelde openbare wegen” ook sommige categorieën administratiefrechtelijke openbare wegen bedoeld heeft. Men spreekt over “voetwegen”, “buurtwegen” en “gemeentewegen”. De eerste twee zijn allebei te beschouwen als “buurtwegen”. Als men het over “gemeentewegen” heeft, dan vallen daaronder niet alleen de gemeentewegen waarvan het lokaal bestuur eigenaar is (gemeentewegen s.s.), maar àlle gemeentewegen waarvan het lokaal bestuur wegbeheerder is.

Samengevat leert de parlementaire voorbereiding  dat volgende wegen onder de “voor het verkeer minder belangrijke openbare wegen” vallen:
- buurtwegen;
- gemeentewegen s.s.;
- publiekrechtelijke erfdienstbaarheden van doorgang s.s.;
- wegen in feitelijke toestand van openbare weg,

steeds in die mate dat ze niet ingericht zijn voor het gewone gemotoriseerde verkeer, voor zover deze in hoofdzaak bestemd zijn als doorgangsweg.

De principiële toegankelijkheid voor voetgangers, geldt voor al deze wegen.

weg

voor verkeer geschikt gemaakte strook grond (Van Dale)

weg (de; m; meervoud: wegen; verkleinwoord: weggetje of wegje) 1voor verkeer geschikt gemaakte strook grond - See more at: http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=weg&lang=nn#.VQgQ9-Eic8Q

wegbeheerder

De overheid die, los van het uitzicht of de eigendom van de wegzate, belast is met het beheer van de weg in kwestie.

wegel

Weg waarvan de zate breder is dan een voetweg, maar niet meer dan één gewoon voertuig kan doorlaten.

wegencommissaris

Ambtenaar van de provinciale technische dienst die (onder andere) bevoegd is voor het toezicht op de buurtwegen.

wegstrook

Ingenomen of in te nemen oppervlak door de wegenis en zijn aanhorigheden, conform een rooilijnplan of een afpalingsplan.

wegvergunning

toestemming om (al dan niet tegen betaling) een deel van de weg te gebruiken voor particuliere doeleinden, bijvoorbeeld voor een terras. Een wegvergunning is dan ook een “domeinvergunning”: op elk moment kan ze worden ingetrokken, de vergunning is een pure gedoogzaamheid waaruit geen administratieve rechten kunnen worden verworven.

wegverplichting

Een opgelegde dienst aan eigenaars of bewoners van aangelande eigendommen aan de weg. Deze diensten worden opgelegd in het belang van het behoud en het gebruik van de weg, van het onderhoud of van het uitzicht ervan.

Voorbeeld:  Het sneeuwvrij houden van trottoirs

wegwijzer

Het geheel van elementen die deel uit maken van een bewegwijzering. De pijl met de te volgen weg, het bord waarop deze pijl is aangebracht en het systeem waarmee het bord is vastgemaakt.

wegzate

Het geheel van de weg, samengesteld uit de rijweg, de bermen of trottoirs ervan, de grachten ernaast, de taluds aan beide kanten tot aan de top van deze taluds en de aflopende hellingen ernaast die de stabiliteit van de weg verzekeren, tot aan hun diepste punt.

welvoeglijkheidsvergoeding

Wanneer een deel van de voetweg/buurtweg wordt afgeschaft dienen de eigenaars van de grond waarop deze is gelegen een welvoeglijkheidsvergoeding te betalen, dit volgens art. 29 van de Wet op de Buurtwegen. Wanneer een deel wordt verlegd en de nieuwe lengte kleiner is dan de oude lengte dient tevens voor het verschil een welvoeglijkheidsvergoeding te worden betaald.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

  • K2_ThuAMCESTE_July+0200RJulAMCEST_0C3 Spoorwegovergangen: wetgevend werk in zicht

    Op 20 mei 2021 keurde de voltallige Kamer de resolutie betreffende het verhogen van de veiligheid aan spoorwegovergangen goed. Het voorstel, ingediend door Kim Buyst (Groen), Nicolas Parent (Ecolo) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) is er onder meer op gericht Infrabel aan te manen omzichtiger om te springen met het opheffen van overwegen. Gaten in de voetgangers- en fietsnetwerken zijn immers te vermijden.

  • K2_WedPMCESTE_June+0200RJunPMCEST_0C3 Resolutie overwegen unaniem aangenomen door de Federale Kamer

    Op 20 mei 2021 keurde de voltallige Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers het voorstel van resolutie betreffende het verhogen van de veiligheid aan spoorwegovergangen goed. Het voorstel, ingediend door Kim Buyst (Groen), Nicolas Parent (Ecolo) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) is er onder meer op gericht Infrabel aan te manen omzichtiger om te springen met het opheffen van overwegen. Gaten in de voetgangers- en fietsnetwerken zijn immers te vermijden.

Volledig nieuwsoverzicht