Tuesday, 09 December 2014 08:47

Stad Aarschot blundert in buurtwegendossier

Toekomst trage wegen gebaat bij correcte informatie. Trage Wegen vzw betreurt de consternatie die ontstaan is over een zaak in Aarschot (Guido Gezellelaan) waarbij er plots een buurtweg door een (vergund) woonhuis bleek te lopen.

Sterker nog: vanwege een vonnis zou de stad Aarschot verplicht zijn deze buurtweg open te maken en zouden alle  eigenaars van de percelen waarover de bewuste buurtweg loopt dwangsommen moeten betalen indien de weg niet tijdig toegankelijk wordt gemaakt[1]. Scenario’s als tunnels door het huis tot zelfs het huis afbreken doen dan in de pers de ronde. [2] Pek en veren over de “principiële wandelaar” die de zaak heeft aangespannen.

Trage Wegen wil dan ook de onzorgvuldigheden en fouten in de berichtgeving scherpstellen en corrigeren. Daarom: de feiten op een rij.

 

  1. De stad Aarschot werd op vordering van twee particulieren (waaronder de in de persartikels vernoemde Marc Van Damme) veroordeeld op basis van de Buurtwegenwet (11.4.1841) en het Vlaams-Brabants reglement op de buurtwegen (28.4.2009). Het vonnis van 10 september 2014 dwingt de gemeente de regelgeving ter zake te respecteren en op die grondslag een reeks verwaarloosde buurtwegen te “behandelen” (openstellen, verleggen, afschaffen, …) binnen een redelijke termijn. 

 

 

  1. Om te doen wat de rechter vraagt, heeft de stad dus verschillende mogelijkheden. Ze kan de wegen die in het vonnis opgesomd staan laten open maken, maar ze kan ook procedures opstarten om ze te verleggen of af te schaffen. De stad Aarschot beslist de eigenaars en aangelanden van de wegen in kwestie een brief te sturen. Daarin vraagt ze de betrokken personen  het nodige te doen om die wegen te respecteren of/en vrij te maken. Uit deze brieven ontstaat de ophef over de buurtweg in de Guido Gezellelaan. De buurtweg in de Guido Gezellelaan maakt echter geen deel uit van het hoger genoemde vonnis. De buurtweg bevindt zich dus niet op de lijst in het vonnis.
     
  2. Er komt wel degelijk een buurtweg uit in de Guido Gezellelaan, namelijk chemin nr. 53.[3] Dit is een nooit gewijzigde of nooit afgeschafte weg, juridisch gezien 3,3 m breed. De grond ervan behoort toe aan particulieren. Vandaag loopt de weg dus doorheen een ondertussen sterk bebouwde en verkavelde wijk in het noorden van Aarschot. In tegenstelling tot hetgeen de stad Aarschot op haar plan (bij de brieven aan de eigenaars) met de hand intekent, lijkt die weg geenszins door de voordeur van de gedupeerde te lopen. Iedereen kan met behulp van de gedetailleerde plannen op het internet (onder meer door het vergelijken van de kadastrale percelen[4], zie afbeelding hieronder) tot een vrij precies resultaat komen wat betreft de situering van de weg. Deze lijkt nagenoeg overeen te komen met de “losweg” naast de woning[5]. Het lijkt logisch dat de gemeente deze kwestie evenwel zorgvuldig nagaat, laat opmeten door een landmeter en vervolgens regulariseert. Maar er is geen sprake van tijdsdruk en al zeker niet van dwangsommen. 

(In tegenstelling tot hetgeen de gemeente in haar brief aan de eigenaars laat verstaan, zullen de dwangsommen waarover sprake in het vonnis, trouwens moeten worden opgehoest door het stadsbestuur van Aarschot en niet door de eigenaars en aangelanden.Dwangsommen zijn overigens bedoeld om nooit te moeten worden betaald: om er namelijk voor te zorgen dat een rechterlijk bevel wordt nageleefd door een mogelijks onwillige procespartij – in dit geval is de dwangsom pas verschuldigd indien de stad Aarschot nog langer dan 1 jaar treuzelt… )

  1. De stad Aarschot verwart het woord “weg” (chemin) met het woord “pad” (sentier), want pad nr. 53 staat wél in de lijst van het vonnis, met aanduiding van de ligging.


Het is een waardevolle verbinding naar Scherpenheuvel, op de grens van Nieuwrode en Aarschot, die de laatste jaren wordt omgeploegd en daardoor onder erosie lijdt (hellende akker) en nauwelijks nog bruikbaar is – zie (centraal): [sentier nr. 53], geschreven boven de rode grenslijn.
Atlas der Buurtwegen:

Actueel stratenplan, met daaronder de Atlas der Buurtwegen:


Trage Wegen vzw betreurt ten gronde de hele zaak en de foutieve (pers)berichtgeving erover. Het moet mogelijk zijn de kwaliteit en fijnmazigheid van het tragewegennetwerk te waarborgen en te verhogen, zonder daarbij huizen af te breken. Meer en meer steden en gemeenten zien hun trage wegen als lusten, in plaats van erover te communiceren als lasten.

Dat gaat gepaard met een degelijke handhaving. Maar een constructief lokaal tragewegenbeleid zorgt ook voor een goede afstemming met andere functies en vormen van landgebruik. Trage wegen vormen een meerwaarde voor de buurt én ze dienen het algemeen belang. Pendelaars die de files vermijden. Mountainbikers die ongekende tracés verkennen. Wijkcomités die kiezen voor een leefbare stad of gemeente. Joggers, spelende kinderen en rustzoekers. Velen zijn op zoek naar veilige en aangename wandelpaadjes, fietsroutes of doorsteekjes. Iedereen is gebaat bij meer en betere trage wegen. En de toekomst van onze trage wegen is gebaat bij correcte informatie.

 
[1] "Mevrouw, vanaf nu loopt een wandelpad door uw huis" (Het Laatste Nieuws, 3/12/2014)
[2] “Hier linksaf. Door het huis." (De Morgen, 6/12/2014)
[3] Opzoeking op het geoloket buurtwegen van de provincie Vlaams-Brabant (http://gis.vlaamsbrabant.be/webgis/bin/view/AtlasBuurtwegen)
[4]  De kadastrale percelen zijn beschikbaar via het Grootschalig Referentiebestand van het AGIV, via GeoPunt www.geopunt.be
[5] https://goo.gl/maps/dQk4U

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.