Iedereen kan een activiteit organiseren

Van vrijwilligers die zich al jarenlang inzetten voor meer en betere trage wegen tot besturen tot nieuwe of eenmalige initiatieven of samenwerkingen: iedereen kan een activiteit organiseren in het kader van Dag van de Trage Weg:

- lokale werkgroepen zetten hun engagement in de verf;
- steden en gemeenten pakken uit met nieuwe tracés;
- wandel-, fiets- en ruiterclubs tekenen een parcours uit langs trage wegen;
- activisten beklemtonen het publieke recht van doorgang en herwaarderen in onbruik geraakte verbindingen;
- wijkcomités brengen leven langs de wegen;
- jongeren brengen trage wegen naar hun jeugdlokaal of sportterrein in kaart;
- landbouwers stimuleren hoeveverkoop en -toerisme langs trage wegen;
- gezinnen trekken er op uit en de allerjongsten ravotten langs verkeersveilige wegen;
- bed and breakfasts bieden aantrekkelijke formules aan fietsers, wandelaars of ruiters;
- avonturiers verkennen potentiële doorgangen, onbestemde wegjes, stroken langs waterwegen, restruimten of braakliggende terreinen;
- erfgoedwerkers, -zorgers en -vrijwilligers ontsluiten het landschappelijk patrimonium langs trage wegen;
- ...

 

Tip: werk samen

Wil je met je afdeling, groep of comité deelnemen aan de Dag van de Trage Weg? Of eerder als gemeentebestuur? Neem contact op met elkaar om je plannen kenbaar te maken. En stel voor om samen een activiteit op de Dag van de Trage Weg op te zetten. Contacteer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor een standaardbrief voor de gemeente of voor verenigingen.

De gemeente contacteren
De gemeente is als wegbeheerder van de trage wegen verantwoordelijk voor het onderhoud en de vrije doorgang. Breng je gemeente dus zeker op de hoogte van jullie deelname aan de Dag van de Trage Weg. Meer nog, vraag aan je gemeente dat ze je groep ondersteunt. Je kan contact opnemen met de schepen of ambtenaar bevoegd voor mobiliteit, milieu, ruimtelijke ordening, cultuur, natuurontwikkeling, jeugdwerk, toerisme, ... Kies zoveel mogelijk vanuit je eigen invalshoek.

Vraag toestemming voor terreinwerken
Voor echte werken (zoals snoeien of maaien) is de toestemming van de gemeente noodzakelijk. Weigert de gemeente om je deze toestemming te geven, dan kan je als organiserende groep natuurlijk nog altijd actie voeren op eigen houtje. De actie zelf zal dan wel wat bijgesteld moeten worden.

Het middenveld contacteren
Neem je als gemeente het initiatief, neem dan contact op met het middenveld. Met trage wegen kan je heel gemakkelijk beroep doen op de gemeenschapszin van de inwoners. Denk aan organisaties zoals wandelclubs, natuurverenigingen, jeugdverenigingen of heemkundige, de gemeentelijke milieuraad, of de lidverenigingen van Bond Beter Leefmilieu.

Een mogelijke taakverdeling
De gemeente kan:
•    de actie bekend maken via het gemeentelijk infoblad, de website, sociale media en persbericht;
•    het openstellen van een weg ondersteunen: een groencontainer of vuilniszakken voorzien, materiaal beschikbaar stellen of het zwaardere werk realiseren (bijvoorbeeld bomen vellen);
•    de gerealiseerde werken verduurzamen: een haag aanplanten, een straatnaambord of wegwijzer plaatsen, de wegbedding aanleggen;
•    een hapje en drankje aanbieden aan de deelnemers;
•    een signaal geven dat de gemeente de Dag van de Trage Weg een warm hart toedraagt door de aanwezigheid van een Burgemeester of Schepen.

Het middenveld kan:
•    promotie maken: flyers en affiches, sociale media en andere kanalen;
•    meewerken ter plaatse: zwerfvuil opruimen, snoeiwerken, een draad verzetten; 
•   de dag creatief en feestelijk inkleden: een optreden van de fanfare, een spel voor de kinderen opzetten, pannenkoeken bakken, ...

Meld nu je activiteit aan 

 

 

Go to top