Trage wegen in je buurt

Duid jouw woonplaats aan en wij personaliseren onze website voor jou.

De kaart

OF

Je postcode

Verstuur
 
maandag, 30 September 2013 14:50

Het kan wel: de gemeente Lebbeke herwaardeert de trage wegen van Heilig-Kruis

De Oost-Vlaamse gemeente Lebbeke ging in het najaar van 2011 van start met de inventarisatie van de trage wegen in deelgemeente Heilig-Kruis. In het voorjaar van 2012 kregen de inwoners er de kans om samen een advies te geven aan het schepencollege, voor elke weg. Dit gebeurde met de begeleiding van Trage Wegen vzw en met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen. Voor de uitvoering van de adviezen nam de gemeente op korte termijn zelf de touwen in handen, waardoor op Dag van de Trage Weg 2012 de eerste realisaties al konden ingewandeld worden. En ook daarna zat de gemeente niet stil. Ondertussen zijn er in Heilig-Kruis zeven wegen opgewaardeerd, is er een inventaris en evaluatie gemaakt voor deelgemeente Wieze en loopt momenteel een inspraakronde in deelgemeente Heizijde.

Veel realiseren met beperkte middelen

De realisaties in Heilig-Kruis gebeurden door de groendienst van de gemeente en door de sociale werkplaats Spoor 2. De landelijke omgeving vraagt er naar eenvoudige ingrepen en dus geen verhardingen of andere dure maatregelen, waardoor het volstond om in de begroting 10.000 euro te voorzien. De milieuambtenaar en landmeter van de gemeente gaan voor elke realisatie eerst langs bij de aangelanden. Nadien volgt een plaatsbezoek aan de weg en vervolgens wordt er nog eens langsgegaan met de uitvoerders om de haalbaarheid van de werken te bekijken. “Het vraagt veel overleg om effectief tot een uitvoering te komen, maar het loont", aldus milieuambtenaar Nathalie Willems.

lebb02

Overzicht van het deelgebied Heilig-Kruis, de blauwe wegen duiden de plaatsen van de werken aan.

Na de grote opkomst op Dag van de Trage Weg in 2012 en het enthousiasme van de deelnemers over de realisaties, organiseerde de gemeente op 30 augustus 2013 opnieuw een wandeling langs de ondertussen nieuwe realisaties. En het succes werd er niet kleiner op. Er waren maar liefst 170 deelnemers, die allemaal heel enthousiast waren. Hieronder tonen we ook graag waar de realisaties juist gebeurd zijn en tot welke mooie wegen zo’n tragewegenproject op het terrein kan leiden. Want wat in Lebbeke kan, dat moet overal kunnen.

Weg 4c

ScreenHunter 203 Sep. 30 15.21

De weg werd, op vraag van de inwoners, beter zichtbaar gemaakt door middel van een naambordje.  De naam ‘Meysveldwegel’ werd gekozen op basis van de naamgeving in de Atlas der Buurtwegen en na advies van de cultuurraad. In het verleden kregen in Lebbeke nog al een aantal wegen een naambordje. Er werd gekozen voor dezelfde bordjes als deze aan de andere wegen. Hierdoor kon de gemeente echter geen beroep doen op de subsidies die de provincie Oost-Vlaanderen geeft voor het plaatsen van naambordjes, volgens de layout van Trage Wegen vzw.

Weg 5a

ScreenHunter 204 Sep. 30 15.22

ScreenHunter 205 Sep. 30 15.22

Voor de bedding van deze 400 meter lange weg is gekozen voor hakselhout, omdat de weg er vaak drassig bij ligt en het hakselhout een goed absorptievermogen heeft. Het hakselhout is gerecycleerd hout, afkomstig van het containerpark en het afvalverwerkingsbedrijf Verko. De aanleg werd gerealiseerd door de sociale werkplaats Spoor 2 en de totale kost voor deze weg kwam op 1400 euro (exclusief btw).

weg 8a

ScreenHunter 206 Sep. 30 15.24

Er werd een extra rij palen gezet, zodat er opnieuw een weg ontstond. Op vraag van de aangelanden werd er een bordje ‘honden aan de leiband’ geplaatst. Het verlengde van deze weg, naast de beek, werd eveneens voorzien van een bedding met hakselhout. Deze weg werd eveneens aangelegd door de sociale werkplaats Spoor 2. Met vier werknemers werkten zij gedurende drie dagen aan de aanleg van de weg. Aan een uurtarief van 17,5 euro per werkman, bracht dit een kostenplaatje van 1680 euro (exclusief btw) met zich mee.

Weg 13a

ScreenHunter 207 Sep. 30 15.25

ScreenHunter 208 Sep. 30 15.26

Naar deze weg was grote vraag, hoofdzakelijk om via deze weg mooie wandellussen te kunnen creëren. Voordien vormde hij een belangrijke ontbrekende schakel tussen twee lange trage wegen ten zuide van Heilig-Kruis. Door de inwoners werd ook unaniem gevraagd om de weg niet te verharden. Om tegemoet te komen aan deze vraag, bracht de gemeente een volledige nieuwe weideafsluiting aan. De gemeente koos ervoor om ook hier de kosten volledig zelf te dragen.

Weg 16a

ScreenHunter 209 Sep. 30 15.27

Er werd een nieuwe gracht gegraven, om een betere afwatering van de weg en van de naastliggende weide te voorzien.

ScreenHunter 210 Sep. 30 15.29

Op dit deel van de weg werd gesnoeid en de bedding werd platgewalst.

ScreenHunter 211 Sep. 30 15.30

Op dit deel van de weg werd de draad door en op kosten van de gemeente verplaatst, zodat er weer een duidelijke weg zichtbaar werd.

Weg 17a

ScreenHunter 211b Sep. 30 16.00

Er werd gemaaid en gesnoeid. Vervolgens werd de bedding platgewalst en werd er door de gemeente hakselhout aangebracht. Na overleg met de landbouwer, werden er kleine paaltjes aangebracht. Deze paaltjes maken duidelijk tot waar de lanbouwer mag ploegen en tot waar de wandelaars mogen wandelen.

Weg 17e

ScreenHunter 212 Sep. 30 15.36

Op weg 17e beperkten de ingrepen zich eveneens tot snoeien, maaien en platwalsen van de bedding. De bevolking vroeg dan ook niet meer dan er eens grondig te maaien.

Toekomstplannen in Lebbeke

In de komende jaren wil de gemeente Lebbeke nog minstens twee wegen realiseren in deelgemeente Heilig-Kruis. In tegenstelling tot bovenstaande wegen gaat het om nieuw te creeëren verbindingen. Eenerzijds wil men er een verbinding tussen weg 7c en weg 8a aanleggen, waarvoor de beek mogelijks een te volgen tracé vormt. Anderzijds wil men een verbinding maken tussen weg 2d en 3c, om zo de wandelmogelijkheden in het wachtbekken verder uit te breiden. Naar beide verbindingen was een grote en unanieme vraag van de inwoners.

Ook in Wieze zullen op vrij korte termijn realisaties volgen, op basis van het publieksadvies. Wat eveneens zal gebeuren in Heizijde, nadat daar voor elke weg een advies aan het schepencollege geformuleerd is door de inwoners. Voor de kosten van deze uitvoeringen wordt buget voorzien in het meerjarenplan dat de gemeente dient op te maken binnen de nieuwe beheers- en beleidscyclus. Bovendien zal de gemeente nagaan voor welke concrete maatregelen zij in de toekomst wel beroep kan doen op subsidies, van onder andere de provincie Oost-Vlaanderen, bij het realiseren van uitvoeringen.

Na de evaluatie in Heizijde, zullen de komende twee jaren ook nog de wegen in deelgemeente Denderbelle en in Lebbeke-centrum onder de loep genomen worden. Eenmaal alle trage wegen van Lebbeke in kaart gebracht zijn en de nodige uitvoeringen gebeurd zijn, zal de gemeente hoogstwaarschijnlijk een tragewegenkaart uitbrengen.

Volg het project in Lebbeke op onze >>> website.

Gelijkaardige berichten

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Please wait